Edició, correcció i transcripció

AETI editai corregeix tot tipus de text, presentats en qualsevol idiomai soportiels entrega llestos per a la sevapublicació impresa (Offset, làser digital) o web (Html, PHP, etc)

A partir de les seves notes e indicacions, ens encarreguem de la revisió d'estil i continguts de les seves ponències, presentacions comercials, notes de premsa, informes, balanços, etc.

Transcribim les sevesgravacions d'audio de discursos, reunions, congressos, conferències a text en el programa de la seva tria així com tambè etiquetemi rotulem les seves imatgesi filmacions en qualsevol idioma. Si el seu projecte demana de so, els nostres locutors posaran la seva veu a una de les seves falques de ràdio, spots publicitaris o DVD corporatius.

Com demanar informació o cursar el seu encàrrec